Usługi doradcze i obsługa firm w zakresie organizacji i zarządzania mają na celu wprowadzenie w firmie Klienta takich działań i procedur, które pozwolą na najbardziej racjonalne wykorzystanie wszystkich jej zasobów celem maksymalizacji zysków i minimalizacji kosztów oraz utrzymywanie tego stanu w sposób ciągły, dzięki szybkim korektom sytuacji niepożądanych.

Usługi doradcze i obsługa firm w powyższym zakresie obejmują następujące grupy zagadnień:
 1. Bieżące doradztwo organizacyjne i zarządcze dla zarządów i właścicieli firm oraz pomoc  w  rozwiązywaniu  doraźnych   problemów   związanych   z   organizacją   firmy i zarządzaniem nią.
 2. Doradztwo i pomoc w uruchomieniu lub likwidacji działalności gospodarczej, w wyborze lub przekształceniu formy prawnej działalności firmy oraz w zaplanowaniu jej optymalnej struktury organizacyjnej.
 3. Restrukturyzację firmy, w tym m.in.:
  • wypracowanie     właściwej     strategii     działania     firmy     w    ujęciu    długo i krótkoterminowym,
  • ocenę sprzedawanych przez firmę towarów lub usług w kontekście zapotrzebowania rynku,
  • przeprowadzenie    zmian    optymalizujących    strukturę    organizacyjną   firmy i modyfikujących zadania poszczególnych działów,
  • zaproponowanie usprawnień w różnych aspektach działalności firmy,
  • wdrożenie funkcjonalnego systemu przepływu informacji wewnątrz firmy,
  • wyodrębnienie i organizację samodzielnych centrów zysku,
  • budowanie i utrzymywanie korzystnych relacji z kontrahentami.
 4. Doradztwo i pomoc w wypracowaniu stylu zarządzania firmą, adekwatnego do wymagań rynku, we wprowadzeniu koncepcji zarządzania firmą dostosowaną do warunków silnej konkurencji oraz w opracowaniu zasad zarządzania dla poszczególnych szczebli organizacyjnych firmy.
 5. Zastosowanie i utrzymywanie zasad i metod zarządzania jakością w firmie.
 6. Wdrożenie zasad naboru i rozwoju zawodowego pracowników w ramach firmy, wprowadzenie systemu okresowych ocen pracowników oraz systemów motywacyjnych dla pracowników.
 7. Opracowanie lub aktualizacja wszelkiego typu regulaminów wewnętrznych firmy (np. organizacyjnego, pracy, wynagrodzeń) oraz opracowanie lub aktualizacja zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.
 8. Zarządzanie i kierowanie całością lub wyodrębnioną częścią firmy Klienta (np. dział, oddział) na podstawie uzgodnionego między stronami kontraktu.
Copyright ©2007-2019 by Atus. All rights reseved.