Usługi doradcze i obsługa firm w zakresie finansów mają na  celu  wprowadzenie w firmie Klienta takich działań i procedur, które pozwolą na trwałe utrzymywanie dodatniego wyniku finansowego firmy, poprzez właściwe generowanie przychodów przy racjonalnej minimalizacji kosztów oraz zapewnienie stabilnej płynności finansowej.

Usługi doradcze i obsługa firm w powyższym zakresie obejmują następujące grupy zagadnień:
 1. Bieżące   doradztwo   finansowe   dla   zarządów   i   właścicieli    firm    oraz    pomoc w rozwiązywaniu doraźnych problemów związanych z finansami firmy.
 2. Wprowadzenie w firmie profesjonalnych zasad zarządzania kapitałem obrotowym firmy (należnościami, zapasami, gotówką, zobowiązaniami), utrzymujących jego odpowiedni stan i zapewniających przywrócenie płynności finansowej firmie (jeśli były z tym problemy),  a  następnie  kontynuację   stosownego   poziomu   płynności   finansowej w kolejnych okresach działalności firmy.
 3. Sporządzenie   budżetu   firmy   jako   głównego   okresowego   planu   jej   działalności i wszystkich innych związanych z tym planów cząstkowych oraz bieżące monitorowanie realizacji zaplanowanego budżetu, analizę odchyleń i dokonywanie niezbędnych korekt.
 4. Najkorzystniejsze pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności firmy takich jak:
  • dotacje i fundusze unijne oraz z innych państw niezrzeszonych,
  • kredyty gospodarcze różnego typu,
  • leasing finansowy i operacyjny,
  • fundusze mikropożyczkowe,
  • faktoring.
  Działania te zawierają przygotowanie odpowiednich wniosków, opracowanie biznes planów  i  projektów   inwestycyjnych   (feasibility   studies),   udział   w   negocjacjach z instytucjami finansowymi oraz doradztwo w późniejszym rozliczaniu otrzymanych środków finansowych.
 5. Wdrożenie i wprowadzenie w firmie rachunkowości zarządczej, czyli menedżerskiej sprawozdawczości  finansowej,  obejmującej  opracowanie wszelkiego typu sprawozdań i analiz ekonomiczno-finansowych, pozwalających zarządowi i właścicielowi firmy dysponować na bieżąco przejrzystym zbiorem niezbędnych informacji do oceny faktycznego stanu firmy.
 6. Wdrożenie i prowadzenie w firmie systemu controllingu, będącego instrumentem wspomagającym   zarząd  i  właściciela  firmy  w  podejmowaniu  skutecznych   decyzji i właściwym kierowaniu firmą, pozwalającym na ciągłą analizę odchyleń stanu faktycznego sytuacji w firmie od stanu zaplanowanego i na przeprowadzanie na czas stosownych działań korygujących, chroniących przed negatywnymi skutkami.
 7. Zarządzanie i kierowanie działem finansowo-księgowym firmy Klienta na podstawie uzgodnionego między stronami kontraktu.
Copyright ©2007-2019 by Atus. All rights reseved.